Ulga IP BOX — czym jest i kto na niej skorzysta?

Ulga IP BOX pozwala obniżyć wysokość opodatkowania dochodów pochodzących z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej do 5%. Kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać? Podpowiadamy.

Ulgę IP Box (znaną także jako Innovation Box, Intellectual Property Box i Patent Box) wprowadzono 23 października 2018 r., na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Podatnicy korzystają z niej od 1 stycznia 2019 roku.

Ulga IP Box jako wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Głównym celem wprowadzenia ulgi IP BOX była chęć wsparcia działalności badawczo-rozwojowej oraz potrzeba obudzenia rynku innowacji i nowych technologii. Sposobem na osiągnięcie takiego celu — preferencyjna stawka opodatkowania.

Podatnicy, którzy pozyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, mogą je opodatkować preferencyjną 5% stawką podatku dochodowego (PIT i CIT). W zależności od sposobu opodatkowania nowa niższa stawka zastępuje odpowiednio:

 • 18 i 32 proc. - jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych PIT,
 • 19 proc. - jeśli rozliczasz się podatkiem liniowym PIT
 • 9 i 19 proc. w przypadku podatku CIT.

Ważne: zgodnie z orzecznictwem działalność badawczo-rozwojowa to nie tylko ta polegająca na wprowadzeniu na rynek nowego, innowacyjnego produktu, ale także ta, która skupia się na ulepszeniach i wprowadzaniu zmian w już istniejących.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej, czyli co?

Zanim omówimy kolejne warunki skorzystania z ulgi, wyjaśnimy, czym w praktyce są kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Dla wielu osób takie określenie może być bowiem niejasne. Biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie ono w dużej mierze determinuje możliwość skorzystania z ulgi, jego wyjaśnienie jest kluczowe.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej są zawarte w zamkniętym Katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga obejmuje wiec jedynie konkretne, wskazane przez ustawy rodzaje działalności. Zgodnie z art. 30ca Ustawy PIT oraz art. 24d Ustawy CIT istnieje osiem rodzajów IP:

 • patent;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Kto może skorzystać z ulgi IP BOX?

Z ulgi IP BOX mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, działający w różnych branżach. Do skorzystania z preferencji niezbędne jest również:

 • wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP;
 • osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, podlegającego opodatkowaniu PIT lub CIT (na zasadach ogólnych lub według 19% stawki podatku) w Polsce;
 • poniesienie kosztów kwalifikowanych w związku z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP.

Ulgi IP BOX a wielkość i forma prawna firmy

Z ulgi mogą skorzystać:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie);
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki pozbawione osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, o ile prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Ulga PO BOX dla programistów

Nie wszyscy wiedzą, że z ulgi PO BOX mogą skorzystać programiści. Aby mogli zastosować preferencyjną 5% stawkę podatku, powinni:

 • prowadzić działalność gospodarczą (ulga nie obejmuje programistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych);
 • tworzyć lub ulepszać programy komputerowe podlegające ochronie prawnoautorskiej;
 • uzyskiwać dochód pochodzący ze sprzedaży prawa autorskiego do programu lub należności licencyjnych za korzystanie z niego;
 • prowadzić odrębną ewidencję dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów, które mają być objęte stawką 5%.

Wysokość podatku w uldze IP BOX — jak obliczyć?

Podstawą opodatkowania w uldze IP BOX jest suma wszystkich dochodów kwalifikowanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych w danym roku podatkowym. Kwotę takiego dochodu wyliczysz, mnożąc kwotę dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym przez wartość wskaźnika Nexus. Jego wzór znajdziesz w ustawie CIT.

Opodatkowanie dochodu preferencyjną stawką — zmiany w związku z COVID-19

Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, dochód z praw własności intelektualnej podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku dopiero w zeznaniu rocznym. Co ważne, w ramach tarczy antykryzysowej Rząd umożliwił przedsiębiorcom skorzystanie z 5% stawki już przy płaceniu zaliczek na podatek dochodowy. Preferencyjne opodatkowanie można zastosować do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Po więcej ciekawych artykułów zapraszamy na naszego bloga - nowy wpis w każdy piątek :)

Cześć!

Chcesz opublikować tekst? Odezwij się do nas
Karolina Michalak Relationship Manager
redakcja@ehandel.com.pl
+48 721 945 134
 • Infoguru Sp. z o.o. Sp. k.

  Wydawca

 • POLAND, Poznań, Truskawiecka 13

  Adres prawny

 • VAT ID 7811967834

  NIP